Стрічка новин ПрАТ "Агра"

Текст повідомлення: 

26.02.2013р. на позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ "Агра" було прийняте рішення про розміщення цінних паперів у кількості 151655 шт на суму 200002614 грн, що перевищує 25% статутного капіталу товариства. Ціна розміщення однієї акції - 1318,80 грн.Розміщення акцій приватне. Форма існування простих іменних акцій бездокументарна.
Розміщення додаткових акцій може призвести до збільшення пакету акцій акціонера ПрАТ "СК "АЛЬЯНС" , яке володіє у сукупності 54 435 акціями Товариства, що становить 98,97% статутного капіталу Товариства (до розміщення акцій). Враховуючи кількість, розміщення додаткових акцій може призвести до зміни власника значного пакета акцій, а саме ТОВ "Аверс-А", яке володіє у сукупності 565 акціями Товариства, що становить 1,03 % статутного капіталу Товариства (до розміщення акцій).
Співвідношення суми цінних паперів, на яку вони розміщуються, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття цього рішення: 275,74%. Співвідношення загальної суми цінних паперів емітента, які знаходиться в обігу, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття цього рішення: 100%.
Акціонери, що мають намір придбати акції що пропонуються до розміщення, мають наступні права:
-брати участь в управлінні справами Товариства шляхом участі та голосування на загальних зборах особисто або через своїх повноважних представників;
-отримувати інформацію про діяльність Товариства, якщо така інформація не носить характеру інформації з обмеженим доступом (конфіденційної або таємної). На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи зборів. Порядок надання інформації про діяльність Товариства, а також перелік інформації з обмеженим доступом регулюється чинним законодавством, Статутом та внутрішніми нормативними документами Товариства;
-вийти із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій. Акціонер має право вільно розпоряджатися акціями Товариства, зокрема продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування або отримання на це дозволу інших акціонерів або Товариства, якщо інше не встановлено чинним законодавством. Перехід та реалізація прав власності на акції Товариства здійснюється згідно з чинним законодавством;
-брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у порядку, визначеному чинним законодавством, Статутом, рішенням загальних зборів акціонерів та внутрішніми нормативними документами Товариства;
-здійснювати переважне придбання додатково випущених Товариством акцій;
-одержувати при ліквідації Товариства частку грошових коштів, отриманих від продажу його майна, що залишилися після розрахунків по оплаті праці працівників, розрахунків з бюджетом та кредиторами пропорційно до частки кожного акціонера у Статутному (складеному) капіталі Товариства;
-вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України та рішенням загальних зборів;
-передавати належні їм акції Товариства у заставу, тільки за письмовою згодою усіх акціонерів Товариства;
-реалізовувати інші права, встановлені Статутом та законом.
Оплата акцій здійснюється за рахунок власних коштів осіб, які мають намір придбати акції, виключно грошовими коштами в національній валюті, шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Товариства;
Мета розміщення акцій: поповнення фінансових ресурсів та розширення діяльності Товариства. Всі фінансові ресурси, одержані внаслідок розміщення акцій, будуть використані на напрями, що відповідають меті та предмету діяльності Товариства та визначені в статуті Товариства.
Товариство зобов'язується не використовувати для покриття збитків внески, отримані при розміщенні акцій в рахунок їх оплати.
Прізвище, ім'я та по батькові членів уповноваженого органу, що прийняв рішення про розміщення цінних паперів, які придбали або планують придбати цінні папери, що розміщуються, наводяться кількість цінних паперів, які планується придбати або вже придбані зазначеними особами: рішення було прийняте позачерговими загальними зборами акціонерів. На дату складання цього повідомлення інформація про конкретну кількість акцій, яку планує придбати кожен акціонер, відсутня.
Можливість конвертації цінних паперів не передбачається.