Стрічка новин ПрАТ "Агра"

Текст повідомлення: 

Шановні Акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРА»
(код ЄДРПОУ 31659485, місцезнаходження: Україна, 49083, м. Дніпропетровськ, вул. Собінова, б. 1)

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться „26” квітня 2013 року об 11.00 годині за адресою: Україна, 49083, м. Дніпропетровськ, вул. Собінова, 1, поверх 2, к. 226.

Порядок денний:
1. Про обрання робочих органів загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про затвердження річних результатів діяльності Товариства.
3. Про визначення порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора Товариства.

Реєстрація акціонерів проводитиметься з 09:45 год. до 10:45 год. за місцем проведення зборів.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів буде складено станом на 24 годину 22 квітня 2013 року.
Для участі у загальних зборах необхідно мати при собі:
1. Паспорт чи документ, який посвідчує особу акціонера (або його представника).
2. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах для представників акціонерів:
- юридичних осіб, посвідчену печаткою юридичної особи або нотаріусом;
- фізичних осіб, посвідчену нотаріусом.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника період
звітний попередній
Усього активів 574 694 376 355
Основні засоби 207 780 77 057
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 343 467
Сумарна дебіторська заборгованість 196 014 98 239
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 015 555
Нерозподілений прибуток 1 957 1 346
Власний капітал 74 666 74 030
Статутний капітал 72 534 72 534
Довгострокові зобов'язання 329 032 245 512
Поточні зобов'язання 170 996 56 812
Чистий прибуток (збиток) 636 506
Середньорічна кількість акцій (шт.) 55 000 55 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 48 35

В період до дати проведення загальних зборів, а також безпосередньо в день проведення зборів акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, за адресою: Україна, 49083, м. Дніпропетровськ, вул. Собінова,1, к. 226, з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 18.00. Довідки за телефоном (056) 732-24-26. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами,необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного – директор Товариства Шершень С.М.

Інформація опублікована в "Відомостях НКЦПФР" №53 від 19.03.2013 року.


Директор ПрАТ «АГРА» Шершень С.М.