Стрічка новин ПрАТ "Агра"

Текст повідомлення: 

Шановні Акціонери!

Приватне акціонерне товариство «АГРА» (код ЄДРПОУ 31659485, місцезнаходження: Україна, 49083, м. Дніпропетровськ, вул. Собінова, б. 1) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 03 березня 2014 року об 11.00 годині за адресою: Україна, 49083, м. Дніпропетровськ, вул. Собінова, 1, поверх 2, к. 226.

Порядок денний:

  1. Про обрання робочих органів загальних зборів акціонерів Товариства.
  2. Про передачу у заставу АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (код ЄДРПОУ 25959784) під забезпечення зобов’язання ТОВ «Агросфера» (код ЄДРПОУ 31320991)  нерухомого майна Товариства.
  3. Про передачу у заставу АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (код ЄДРПОУ 25959784) під забезпечення зобов’язання ТОВ «Літосфера» (код ЄДРПОУ 35124268)  нерухомого майна Товариства.
  4. Про передачу у заставу АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (код ЄДРПОУ 25959784) під забезпечення зобов’язання ІНОЗЕМНОГО ПІДПРИЄМСТВА «БРІТІШ ЕКО СІСТЕМ ТЕКНОЛОДЖІ» (Код ЄДРПОУ 35543445) нерухомого майна Товариства .
  5. Про надання повноважень на укладання договорів застави Директору ПрАТ «Агра».

Реєстрація акціонерів проводитиметься з 09:45 год. до 10:45 год. за місцем проведення зборів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах  - 25 лютого 2014 року (станом на 24 годину). Для участі у загальних зборах необхідно мати при собі:
1. Паспорт чи документ, який посвідчує особу акціонера (або його представника).
2. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах для представників акціонерів:

  1. юридичних осіб, посвідчену печаткою юридичної особи або нотаріусом;
  2. фізичних осіб, посвідчену нотаріусом. 

В період до дати проведення позачергових загальних зборів, а також безпосередньо в день проведення зборів акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, за адресою:  Україна, 49083, м. Дніпропетровськ, вул. Собінова,1, к. 226, з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 18.00. Довідки за телефоном (056) 732-24-26. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами,необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного – директор Товариства Шершень С.М.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*


Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

 560747

 566309

Основні засоби

 206916

 208910

Довгострокові фінансові інвестиції

 

 

Запаси

 363

 333

Сумарна дебіторська заборгованість

 90189

 92833

Грошові кошти та їх еквіваленти

 1605

 4772

Нерозподілений прибуток

 2244

 2170

Власний капітал

 274988

 74911

Зареєстрований (пайовий) капітал

 72534

 72534

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

200003

 

Довгострокові зобов'язання

 138746

 329033

Поточні зобов'язання

 147013

 162365

Чистий прибуток (збиток)

 319

 245

Середньорічна кількість акцій (шт.)

55 000

55 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

 

 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

 

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

 60

 59

7. Повідомлення про проведення
загальних зборів опубліковано

«Відомості НКЦПФР» від 27.01.2014 р. № 17
(дата, номер та найменування офіційного
друкованого органу (видання))

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Директор ПрАТ «АГРА»                                                                                          Шершень С.М.