Стрічка новин ПрАТ "Агра"

Текст повідомлення: 

Шановні Акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРА»
(код ЄДРПОУ 31659485, місцезнаходження: Україна, 49083, м. Дніпропетровськ, вул. Собінова, б. 1)

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться „27” квітня 2015 року об 11.00 годині за адресою: Україна, 49083, м. Дніпропетровськ, вул. Собінова, 1, поверх 2, к. 226.

Порядок денний:

  1. Про обрання робочих органів загальних зборів акціонерів Товариства.
  2. Про затвердження річних результатів діяльності Товариства.
  3. Про визначення порядку розподілу прибутку, строку та  порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків.
  4. Про прийняття рішення за  наслідками розгляду звіту директора Товариства.
  5. Про прийняття рішення за  наслідками розгляду звіту ревізора Товариства.

 

Реєстрація акціонерів проводитиметься з 09:45 год. до 10:45 год. за місцем проведення зборів.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів буде складено станом на 24 годину 21 квітня 2015 року.
Для участі у загальних зборах необхідно мати при собі:
1. Паспорт чи документ, який посвідчує особу акціонера (або його представника).
2. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах для представників акціонерів:

  1. юридичних осіб, посвідчену печаткою юридичної особи або нотаріусом;
  2. фізичних осіб, посвідчену нотаріусом. 

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)


Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

550 021

602 296

Основні засоби

228 258

203 962

Довгострокові фінансові інвестиції

 

 

Запаси

1 236

385

Сумарна дебіторська заборгованість

112 589

196 014

Грошові кошти та їх еквіваленти

1 854

1 598

Нерозподілений прибуток

2 848

2 385

Власний капітал

275 615

275 129

Статутний капітал

272 537

272 537

Довгострокові зобов'язання

174 738

217 586

Поточні зобов'язання

99 668

109 581

Чистий прибуток (збиток)

486

460

Середньорічна кількість акцій (шт.)

 

 

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

 

 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

 

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

68

61

В період до дати проведення загальних зборів, а також безпосередньо в день проведення зборів акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, за адресою:  Україна, 49083, м. Дніпропетровськ, вул. Собінова,1, к. 226, з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 18.00. Довідки за телефоном (056) 732-24-26. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами,необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного – директор Товариства                    Шершень С.М.