Стрічка новин ПрАТ "Агра"

Текст повідомлення: 

 

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада* Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
01.03.2016 Припинено повноваження Директор Шершень Світлана Миколаївна д/н, д/н, д/н 0
Зміст інформації:

Посадова особа Директор Шершень Світлана Миколаївна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 01.03.2016р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; на посаді особа перебувала 4 роки та 3 місяці; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання Директора Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 1 від 01.03.2016р.

01.03.2016

Обрано

Директор

Клименов Яків Михайлович

д/н, д/н, д/н

0
Зміст інформації:

Посадова особа Директор Клименов Яків Михайлович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обраний на посаду 01.03.2016р. - дата прийняття рішення, 02.03.2016р. - дата вступу в повноваження; володіє 0  акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: головний спеціаліст, начальник адміністративно-господарського управління, керівник служби експлуатації;  непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання Директора Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 1 від 01.03.2016р.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.
** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.