Стрічка новин ПрАТ "Агра"

 

Шановні Акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРА»

(код ЄДРПОУ 31659485, місцезнаходження: Україна, 49083, м. Дніпропетровськ, вул. Собінова, б. 1)

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться «26» квітня 2016 року об 11.00 годині за адресою: Україна, 49083, м. Дніпропетровськ, вул. Собінова, 1, поверх 2, к. 226.

Порядок денний:

1. Про обрання робочих органів загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Про затвердження річних результатів діяльності Товариства.

3. Про визначення порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків.

4. Про прийняття рішення за  наслідками розгляду звіту директора Товариства.

5. Про прийняття рішення за  наслідками розгляду звіту ревізора Товариства.

6. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.

 

Реєстрація акціонерів проводитиметься з 09:45 год. до 10:45 год. за місцем проведення зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів буде складено станом на 24 годину 20 квітня 2016 року.

Для участі у загальних зборах необхідно мати при собі:

1. Паспорт чи документ, який посвідчує особу акціонера (або його представника).

2. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах для представників акціонерів:

- юридичних осіб, посвідчену печаткою юридичної особи або нотаріусом;

- фізичних осіб, посвідчену нотаріусом. 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

 

звітний

 

попередній

Усього активів

543 230

508 517

Основні засоби

264 664

228 258

Довгострокові фінансові інвестиції

 

 

Запаси

17 728

1 236

Сумарна дебіторська заборгованість

126 315

112 589

Грошові кошти та їх еквіваленти

10 573

1 854

Нерозподілений прибуток

-86 176

-38 656

Власний капітал

186 616

234 111

Статутний капітал

272 537

272 537

Довгострокові зобов'язання

261 175

174 738

Поточні зобов'язання

95 439

99 668

Чистий прибуток (збиток)

-47 495

486

Середньорічна кількість акцій (шт.)

 

 

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

 

 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

 

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

107

68

 

В період до дати проведення загальних зборів, а також безпосередньо в день проведення зборів акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, за адресою:  Україна, 49083, м. Дніпропетровськ, вул. Собінова,1, к. 226, з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 18.00. Довідки за телефоном (056) 732-24-26. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами,необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного – директор Товариства Клименов Я.М.

З повагою,

Директор ПрАТ «АГРА»                                                                                           Клименов Я.М.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в бюлетені “Відомості НКЦПФР” №55(2309) від 22.03.2016р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Клименов Яків Михайлович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 22.03.2016
(дата)