Стрічка новин ПрАТ "Агра"

 

Шановні Акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРА»
(код ЄДРПОУ 31659485, місцезнаходження: Україна, 49083, м. Дніпро, вул. Собінова, б. 1)

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться «26» квітня 2017 року об 11.00 годині за адресою: Україна, 49083, м. Дніпро, вул. Собінова, 1, поверх 2, к. 226.

Проект порядку денного:

  1. Про обрання робочих органів загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:
«1.Затвердити порядок денний чергових загальних зборів Товариства.
2.Обрати Головою чергових Загальних зборів акціонерів Товариства – представника акціонера 
Товариства ПрАТ «СК «Альянс» Шрайбмана О.Ю.
3.Обрати секретарем чергових Загальних зборів акціонерів Товариства – представника                     
акціонера Товариства  ТОВ «Аверс-А» Матковську М.В.
4. Обрати лічильну комісію у кількості 2 осіб у наступному складі:
Голова комісії – Домашовець К.О.
Член комісії –  Манько О.В.
5. Уповноважити реєстраційну комісію здійснити підрахунок голосів за підсумками голосування з     
питань порядку денного до моменту обрання лічильної комісії».

  1. Про затвердження річних результатів діяльності Товариства.

Проект рішення:
«Затвердити річні результати діяльності Товариства, а саме: фінансову звітність та Баланс Товариства за 2016 рік».

  1. Про визначення порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків.

Проект рішення:
«1. За підсумками роботи Товариства в 2016 році не відрахувати кошти до резервного фонду.
2. Дивіденди за 2016 рік не нараховувати».

  1. Про прийняття рішення за  наслідками розгляду звіту директора Товариства.

Проект рішення:
«Затвердити звіт Директора Товариства про діяльність в 2016 році».

  1. Про прийняття рішення за  наслідками розгляду звіту ревізора Товариства.

Проект рішення:
«Затвердити звіт Ревізора Товариства про діяльність в 2016 році».

  1. Про відкликання та обрання  Ревізора Товариства.

Проект рішення:

  1. Відкликати Ревізора Товариства Наталюк Катерину Сергіївну.
  2. Обрати Ревізора Товариства в особі  Наталюк Катерини Сергіївни (паспорт серії АО, номер 000053, виданий Жовтневим РВ у м. Дніпропетровську ГУ ДМС України в Дніпропетровській області 20.11.2013 р).

Реєстрація акціонерів проводитиметься з 09:45 год. до 10:45 год. за місцем проведення зборів.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів буде складено станом на 24 годину 20 квітня 2017 року.
Для участі у загальних зборах необхідно мати при собі:
1. Паспорт чи документ, який посвідчує особу акціонера (або його представника).
2. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах для представників акціонерів:

  1. юридичних осіб, посвідчену печаткою юридичної особи або нотаріусом;
  2. фізичних осіб, посвідчену нотаріусом. 

В період до дати проведення загальних зборів, а також безпосередньо в день проведення зборів акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, за адресою:  Україна, 49083, м. Дніпро, вул. Собінова,1, к. 226, з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 18.00. Довідки за телефоном (056) 732-24-26. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами,необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного – директор Товариства Клименов Я.М.
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту  порядку денного: agra.dp.ua.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

 

звітний

 

попередній

Усього активів

549 837

543 230

Основні засоби

253 222

264 664

Довгострокові фінансові інвестиції

 

 

Запаси

50 353

17 728

Сумарна дебіторська заборгованість

112 513

126 315

Грошові кошти та їх еквіваленти

1 050

10 573

Нерозподілений прибуток

-185 610

-86 176

Власний капітал

87 182

186 616

Статутний капітал

272 537

272 537

Довгострокові зобов'язання

294 672

261 175

Поточні зобов'язання

167 983

95 439

Чистий прибуток (збиток)

-99 434

-47 495

Середньорічна кількість акцій (шт.)

 

 

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

 

 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

 

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

131

107

Повідомлення про проведення
загальних зборів опубліковано

24.03.2017 року у Бюлетені «Відомості НКЦПФР» № 57
(дата, номер та найменування офіційного
друкованого органу (видання))

 

З повагою,

Директор ПрАТ «АГРА»                                                                                                                Клименов Я.М.